1. Právní předpisy týkající se přípravků a jejich používání.
 2. Existence nepovolených nebo padělaných přípravků, jejich rizika a metody rozpoznání takových přípravků.
 3. Nebezpečí a rizika související s přípravky a způsoby, jak je zjišťovat a regulovat, zejména:
  • rizika pro člověka (obsluhu, obyvatele území, osoby, které se vyskytují v místě při aplikaci přípravku, osoby vstupující do ošetřených oblastí a osoby, které nakládají s ošetřenými plodinami nebo osoby, které je konzumují) a jak jsou tato rizika znásobena faktory, jako je například kouření,
  • nežádoucí účinky na zdraví způsobené přípravky a opatření první pomoci,
  • rizika pro necílové organismy, biologickou rozmanitost a životní prostředí obecně.
 4. Strategie a postupy integrované ochrany rostlin, integrované produkce rostlin, biologických metod ochrany před škodlivými organismy, zásady ekologického zemědělství, informace o obecných zásadách a zvláštních pokynech týkajících se integrované ochrany rostlin pro jednotlivé plodiny nebo odvětví.
 5. Úvod do srovnávacího hodnocení přípravků na uživatelské úrovni, který profesionálním uživatelům pomůže v konkrétní situaci zvolit z povolených přípravků pro řešení daného problému se škodlivými organismy přípravky s nejmenšími vedlejšími účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí.
 6. Opatření k minimalizaci rizik pro člověka, necílové organismy a životní prostředí, a to zejména bezpečné pracovní postupy při skladování přípravků, nakládání s nimi nebo při jejich míchání nebo při likvidaci prázdných obalů, dalších přípravky kontaminovaných materiálů nebo zbytků přípravků včetně směsí v nádržích, v koncentrované i ředěné podobě, doporučené postupy, jak omezit vystavení obsluhy zařízení pro aplikaci přípravků vlivu přípravků (například osobní ochranné pracovní  prostředky).
 7. Hodnocení rizik používáním přípravků na základě přístupů, které zohledňují specifické vlastnosti  místního povodí, například vliv podnebí, druhy půd a plodin a vlastnosti terénu.
 8. Postupy, jimiž se zařízení pro aplikaci přípravků připravuje k použití včetně jeho kalibrace, a postupy pro zajištění provozu zařízení pro aplikaci přípravků s minimálním rizikem pro obsluhu a jiné  osoby, necílové organismy, snížení biologické rozmanitosti a poškození životního prostředí včetně vodních zdrojů.
 9. Používání zařízení pro aplikaci přípravků, jeho údržba a zvláštní techniky postřiku, zejména používání zařízení omezující nežádoucí úlet přípravků, význam a účel technické kontroly používaných zařízení pro aplikaci přípravků a způsoby zlepšení kvality postřiku. Specifická rizika spojená s používáním ručního zařízení pro aplikaci přípravků nebo zádových postřikovačů a příslušná opatření na řízení těchto rizik.
 10. Mimořádná opatření pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí včetně vodních zdrojů v případě náhodného rozlití přípravků, kontaminace přípravky a mimořádných povětrnostních podmínek, které by vedly k riziku vyplavení reziduí účinných látek přípravků.
 11. Režim používání přípravků v souladu s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a písm. c) vodního zákona.
 12. Kontrola zdravotního stavu osob v souvislosti s rizikem poškození jejich zdraví přípravky a hlášení případů ohrožení a poškození lidského zdraví včetně podezření na takové případy.
 13. Vedení záznamů o používání přípravků v souladu s právními předpisy.