Nová legislativa přinesla změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin / POR

1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky upravují §§ 86, 86a a 86b „zákona“ a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, která v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie upravuje obsah a rozsah základních kurzů a doplňujících školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení I., II. a III. stupně, vč. rozsahu a způsobu provedení příslušných zkoušek, náležitostí osvědčení a požadavků na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení.

Shrnutí požadavků pro získání jednotlivých stupňů osvědčení od roku 2013:

I. stupeň – „Ten kdo aplikuje“

Osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně se získá na základě absolvování základního 12 hodinového kurzu ve vzdělávacích zařízeních pověřených ministerstvem. Pro prodloužení je potřeba absolvovat doplňující 8 hodinové školení. Vzdělávací zařízení vydá po absolvování základního i doplňujícího školení osvědčení I. stupně s platností na dobu 5 let.

II. stupeň – „Ten, kdo rozhoduje a řídí aplikaci (řídí držitele I. stupně), vede zápis o aplikaci, nakupuje POR“

Osvědčení druhého stupně vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 „zákona“, nebo absolvuje základní 15 hodinový kurz a úspěšně složí písemný test. Platnost osvědčení II. stupně je 5 let. Prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně o 5 let je podmíněno:

  1. podáním žádosti (přihlášky) přímo na rostlinolékařské správě nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení, a to v době platnosti osvědčení a
  2. absolvováním doplňujícího 8 hodinového školení, které pořádají vzdělávací zařízení.

III. stupeň – lektoři, distributoři POR