Mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech, Vysoké Mýto, 20. – 22. září 2011

Stavebnictví se v posledních letech potýká, stejně jako řada dalších technických oborů, s nedostatkem profesních dělníků. Učiliště jen velmi obtížně zajišťují počty žáků, kteří by měli zájem vyučit se v nedostatkových stavebních profesích, jako je zedník, tesař, pokrývač apod. U rodičů často převládá názor, že vyučení v technickém oboru představuje jistou degradaci společenského postavení a snaží se, aby jejich děti studovaly na středních školách, zejména gymnáziích, i když by často našly daleko lepší uplatnění i uspokojení z práce jako schopní a žádaní řemeslníci.

V současné době proto roste snaha některých státních i regionálních orgánů i společenských institucí o nápravu negativního stavu výchovy mladé populace. Velmi úspěšným příspěvkem k této aktivitě byla ve dnech 20. – 22. 9. 2011 mezinárodní soutěž zednických učňů Řemeslo/Skill 2011, kterou uspořádalo občanské sdružení Erudio CZ.

Spolupořadatelem této akce byl jednak Pardubický kraj, který již delší dobu systematicky podporuje veškeré snahy o zlepšení úrovně odborného a učňovského školství. Velmi významnou pomoc poskytla VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, jedna z nejlepších odborných škol v ČR. Její studenti i pedagogové vytvořili perfektní zázemí pro pořadatele, porotu a hlavně soutěžící a jejich doprovod. Ideální místo pro praktickou část soutěže poskytlo město Vysoké Mýto. Jejich překrásné čtvercové náměstí vytvořilo důstojnou kulisu soutěžním pracím a zároveň poskytlo občanům i návštěvníkům města možnost sledovat mladé odborníky při plnění soutěžních zadání. Propagaci stavební profese zedník výrazně přispěly návštěvy žáků místních škol, kteří se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak zajímavá a užitečná je tato činnost.
Takto komplexně a ve velkém rozsahu pojatá akce by nebyla uskutečnitelná bez zásadní podpory řady sponzorů. Rád bych uvedl alespoň ty, kteří dodávkami materiálů, nářadí, pomůcek i účastí svých odborníků v porotě, dodali soutěži zcela profesionální parametry.Jde především o firmy Heluz cihlářský průmysl v.o.s., Xella CZ, s.r.o., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover a Divize Weber..
Účast soutěžících z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky dala možnost srovnání přístupů jednotlivých zemí i škol k výchově odborného dorostu. Bylo opravdu radostí sledovat, s jakým nadšením a úsilím plnili mladí stavaři po dva dny složitá zadání, náročná jak na odborné znalosti o jednotlivých materiálech a technologiích, tak i na řemeslnou zručnost. I když všem zbývá ještě rok pobytu ve školách, je již dnes několik z nich na takové úrovni, že by snadno našli uplatnění v mnoha stavebních firmách.

Funkce předsedy hodnotící poroty pro mne osobně přinesla vedle velké radosti z toho, že se začíná blýskat na časy jak v postupné změně veřejného mínění o potřebě profesionálů-řemeslníků, tak i v rostoucím počtů žáků, kteří do učilišť přicházejí, i řadu poznatků, které využiji ve své činnosti ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví i v komisích Pardubického kraje.

Podle mého názoru je zcela nezbytné změnit systémově přístup k učňovskému školství a to především z úrovně MŠMT, MPO a podnikatelských subjektů v rezortu stavebnictví. Učni z Německa, kteří jsou do učení vysíláni určitou firmou, mají výrazně větší praktické návyky, protože mají po celou dobu učení zajištěnu v dané firmě praktickou výuku.Ta je, ve vlastním zájmu té které firmy, vždy efektivní, protože firma si je vědoma toho, že si vychovává odborníky pro svoji vlastní budoucnost. Jak proti tomu vypadá praxe našich učňů, které firmy z mnoha důvodů ať ekonomických, organizačních, bezpečnostních atd. málo využívají, je všeobecně známo.

Závěrem bych rád ještě jednou veřejně poděkoval jak iniciátorům této zdařilé akce, tj. občanskému sdružení Erudio CZ, tak i všem ostatním, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Mohou mít velmi dobrý pocit z toho, že svoje finanční prostředky a úsilí věnovali opravdu dobré a pro společnost navýsost potřebné věci a že přispěli k tomu, že se nám znovu začnou vracet na stavby čeští řemeslníci, hodní tradice svých předků, kteří šířili slávu českých stavařů v mnoha zemích světa.


Pardubice 25. 9. 2011

Ing.Jiří Požár
předseda Krajské stavební společnosti SPS Pardubického kraje
člen předsednictva SPS v ČS

.x.

Pokud uvažujete o nákupu léků online, teď je to nejlepší okamžik pro start. Jaké léky si pacienti získat on-line? Existuje mnoho dalších léků. Co Cialis České a koupit Tadalafil? Možná, že každý dospělý člověk ví alespoň něco o tom, Cialis. Další otázkou měli bychom je koupit Genericky Cialis. Většina zákazníků snad, zda je účinnost Cialis je dobře zdokumentováno. Mnoho z léků používaných jako antidepresiva může také potlačit svou pohlaví touhy a dělat to těžší se získat erekci. Asi 200 běžné léky mohou vést k tomuto onemocnění. A pilulky jsou obvykle považovány za velmi bezpečné. Časté nežádoucí vlivy mohou obsahují takzvané modré vidění, ale je to určitě častěji, když budete mít víc než jak je stanoveno. Sexuální terapeut vyřeší, která dávka je nejvhodnější. Obecně platí, že dávkování Cialis mají být založeny na Vašem zdravotním stavu.