Základní kurz I. stupně

Kurz je určený tomu „Kdo přímo aplikuje“

Jednodenní kurz pro získání osvědčení I. stupně je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky pod dohledem držitele osvědčení II. nebo III. stupně. 

Název kurzu: Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně Délka: 1 den

Kurz splňuje svou obsahovou náplní přednášek požadovaná témata a časový rozsah 12 vyučovacích hodin (po  45 minutách), kde 8 hodin je věnováno problematice manipulace a aplikace přípravků na ochranu rostlin a 4 hodiny bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci s chemickými přípravky.

Po absolvování jednodenního kurzu obdrží účastník osvědčení/certifikát I. stupně o absolvování kurzu s platností na dobu 3 roky vystavený na jméno účastníka.

Základní kurz II. stupně

Kurz je určený tomu „Kdo rozhoduje a řídí aplikaci (řídí držitele I. stupně), vede zápis o aplikaci, nakupuje POR“

Dvoudenní kurz pro získání osvědčení II. stupně je určen pro fyzické osoby opravňující jeho držitele nakládat s přípravky na ochranu rostlin. Jedná se zejména o pracovníky, kteří v rámci své činnosti přípravky přímo aplikují, nakupují, plánují vlastní ochranu rostlin (farmáři, soukromě hospodařící zemědělci), dále agronomové zemědělských podniků, pracovníci odborných zemědělských služeb, lesních podniků včetně pracovníků jiných odvětví  (péče o veřejnou zeleň) podílející se na řízení ochrany rostlin spojené s používáním přípravků na ochranu rostlin.

Název kurzu: Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně Délka: 2 dny

Celkový rozsah základního kurzu pro II. stupeň je 15 vyučovacích hodin (vyučovací hodina v trvání 45 minut), přičemž desetihodinový blok je věnován odborné tématice související s legislativou, manipulací a aplikací přípravků na ochranu rostlin a 5 hodin bezpečnosti při práci a ochraně zdraví lidí a tato tématika je pak zajišťována příslušnými pracovníky hygienické služby. Platnost osvědčení: 5 let.

Účastníci kurzu mohou ihned po skončení školení složit zkoušku za přítomnosti  zástupců ÚKÚZ v místě konání kurzu. Organizátoři školení zajistí nutnou administrativu spojenou s jejím vykonáním. Podmínkou je pouze vyplnění žádosti a nalepení kolku v hodnotě 200 Kč.

Doplňující školení I. stupně

Osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně se vydává, v souladu s § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, s platností na dobu 5 let. Po uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá vzdělávací zařízení na základě absolvování doplňujícího školení nové osvědčení prvního stupně s platností na dobu 5 let.
Nové osvědčení I. stupně se vydá na základě absolvování doplňujícího školení v délce 8 hodin  - Doplňující školení je možné absolvovat i před ukončením platnosti původního osvědčení, a to ve lhůtě max. 12 měsíců předem.
Dnem absolvování doplňujícího školení bude osvědčení, kterému skončila platnost, prodlouženo.
Osvědčení I. stupně lze prodloužit i po uplynutí doby jeho platnosti, není třeba znovu absolvovat základní kurz.

Název kurzu: Školení pro prodloužení platnosti osvědčení I. stupně Délka: 8 hodin

Doplňující školení II. stupně

Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení II. stupně o rozsahu 8 hodin musí být absolvováno v době platnosti osvědčení 2. stupně, jinak se musí absolvovat znovu celý Základní kurz pro získání osvědčení 2. stupně (rozsah 15 hodin) a následná zkouška.POR

Název kurzu: Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení II. stupně Délka: 8 hodin
 

Doplňující školení III. stupně

Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení III. stupně (tento stupeň je určen pro distributory a poradce) o rozsahu 8 hodin musí být absolvováno v době platnosti 3. stupně, jinak se musí absolvovat znovu celý Základní kurz pro získání osvědčení III. stupně (rozsah 15 hodin) a následná zkouška POR. 

Doplňující školení je zakončeno napsáním testu před pracovníky Ústředního kontrolního a zkušebním ústavem zemědělským.

Název kurzu: Školení pro prodloužení platnosti osvědčení III. stupně Délka: 8 hodin

Registrace na kurz:

Vyberte termín kurzu ze seznamu vpravo a přihlašte se na něj pomocí registračního formuláře.