Komu udělujete souhlas – Správce osobních údajů

Tímto udělujete souhlas podnikateli:  XXXXX, se sídlem XXXXX, identifikační číslo: XXXXX, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem XXXX, (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení” nebo „GDPR“) zpracovávala tyto vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • IČO/datum narození (u fyzické osoby)

 • telefonní číslo

 • emailová adresa

 • XXXX
 • XXXX
 • XXXX

Účel zpracování osobních údajů

Uvedené údaje budou zpracovány za účelem marketingové a propagační podpory činnosti Správce. Také budou zpracovávány za účelem zjišťování kvality poskytovaných služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou ode dne poskytnutí údajů, popř. od ukončení smluvního vztahu, pokud nenastane jiný důvod pro jiný okamžik vymazání osobního údaje.

Váš souhlas

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

Kdo zpracovává osobní údaje

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Minion Interactive s.r.o., Jiráskova 16, Jablonec nad Nisou, 466 01, IČ: 22795791

 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00, IČ: 02762943

 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 02387727
 • XXX
 • XXX
 • XXX

Vaše práva, která můžete uplatnit v souvislosti s tímto souhlasem a jak je můžete uplatnit

V souladu s Nařízením máte následující práva:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpětvzetí nezakládá automatický důvod pro likvidaci zpracovaných osobních údajů, tj. pokud existuje jiný důvod pro jejich zpracování, popř. jestli jejich likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození Správce. Odvoláním souhlasu také není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • poskytnout Správci souhlas se zpracováním poskytovaných osobních údajů pro konkrétní účely,

 • na přístup k osobním údajům, tj. požadovat od Správce informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

 • na opravu a výmaz osobních údajů Správcem,

 • na omezení zpracování osobních údajů Správcem,

 • na přenositelnost osobních údajů vedených Správcem,

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva je možné uplatnit u Správce na základě písemné žádosti zaslané na sídlo Správce, nebo elektronickou poštou na adresu: X . S dotazem ohledně zpracování osobních údajů se můžete rovněž obrátit na Správce.