Vítáme vás na stránkách našeho občan­ského sdružení.

Občan­ské sdružení ERU­DIO CZ orga­nizuje pro­jekty, kurzy, sem­i­náře a work­shopy zaměřené na celoživ­otní vzdělávání , soutěže pro stře­doškol­ské stu­denty a řemeslné soutěže pro učně. 

Zak­lá­da­jícími členy jsou PhDr. Lenka Ulrychová a Ing. Hynek Míka.

Zák­lad­ními cíli sdružení jsou zejména: 
  • posky­tování vzdělá­vacích a poraden­ských služeb
  • celoživ­otní vzdělávání
  • rek­val­i­fikace
  • orga­ni­zace vzdělá­vacích kurzů, školení, sem­i­nářů, soutěží, work­shopů
  • umožnit  stu­den­tům odborných škol rozví­jet své znalosti a prak­tické doved­nosti a srovná­vat je přede­vším se zahraničními stu­denty ste­jných oborů z hlediska konkurenceschop­nosti na trhu práce